1. اسفند 1395 - 9:09
بیرجندرسا- پرویزی استاندار خراسان جنوبی پنج شنبه گذشته در دیدار با هنرمندان در اظهارات تعجب برانگیز برای نیروی خدوم نیروی انتظامی از 26 وظیفه قانونی فقط 2 وظیفه این سازمان را دراستان عملیاتی دانست و گفت: نیروی انتظامی مسئول حفظ نظم و تنظیم ترافیک است در هیچ چیز دیگری نباید دخالت کند.

نظرات کاربران