پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا پلی برای پیشرفت جامعه اسلامی؛ ما را برای رسیدن به این هدف یاری رسانید, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم
راههای تماس با ما :
1- شماره سامانه پیامک بیرجندرسا زبان گویایی مشکلات شما به مسئولین( سوژه از شما پیگیری از ما):10005611000561
2- شماره دورنگار دفتر در تمام ساعات شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست: 4421822-561
3- شماره تماس: 4441759-561
4-  میل بیرجندرسا : birjandrasa@gmail.com

5- مدیر مسئول و صاحب امتیاز محسن نوفرستی 09126653779

6- آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- معلم 25 - پلاک 25