نمایش 1 - 2 از 2
بیرجندرسا-بزرگی می گفت :بزرگترین هنر، هنر خوب زندگی کردن است ،آنهم زندگی که سرشار از عشق و صمیمیت باشد و این محقق نمی شود، مگر با یک انتخاب از روی عقل و منطق.
09/25/1393 - 11:45
بیرجندرسا-همه ما در زندگی شهری امروز به دنبال این هستیم که متفاوت زندگی کنیم اما راهکاری جدا وجود دارد که خیلی از ما تا به حال بدان فکر نکردیم.
08/15/1393 - 11:12
اشتراک در زندگی کردن