نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-جمعی از خادمان حرم امام رضا(ع) همراه با پرچم حرم به عیادت بیماران بیمارستان امام رضا رفتند.
12/03/1397 - 09:37
اشتراک در ،بیمارستان ، امام رضا(ع) ،بیرجند،بیرجند رسا