نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-حسین شکوهی فرد به عنوان دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف خراسان جنوبی منصوب شد.
07/26/1397 - 12:05
اشتراک در حسین شکوهی فرد