نمایش 1 - 1 از 1
فلج مغزی
بیرجندرسا- طبقه بندی کودکان فلج مغزی بر اساس تغییر تُن عضله ناحیه درگیر در مغز و شدت مشکل صورت می پذیرد.
10/06/1395 - 14:40
اشتراک در همی پلژی