نمایش 1 - 1 از 1
بیرجندرسا-مسئول کمیته اقتصادی، اجتماعی قرارگاه فرهنگی شهید کاوه خراسان جنوبی گفت: مهمترین پیامدهای ماهواره، ترویج خانواده‌های بی‌سامان و لجام گسیخته، هویت‌زدایی از مفهوم خانواده و ترویج و عادی جلوه‌دادن خیانت بین همسران است.
09/08/1393 - 10:34
اشتراک در هویت زدایی