831...935 سلام. خواستم بگم در كجاي دنيا همچين قانوني هست؟ كه وقتي سر يك چها ر راه چراغ راهنما تصادف ميشه سريع دوستان ميان سرعت گير ميذارن؟ منتظر جوا ب هست م !
259...937 درياچه مصنوعى كه قرار بود فازهاى بعدى آن در اولويت شهردارى باشد تا شهروندان و مسافران يك مكان خوب تفريحى داشته باشند به كجا رسيد؟ اگر اقدامى شده يا در حال انجام است اطلاع دهيد. با تشكر
016...912 باسلام. اينقدر پشت در اتاق آقاي استاندار محترم موندم كه حرف هاي دل م پوسيد!! سرمايه گذاري كه حتي نمي تونه ايشون رو بعد از سه ماه انتظار ملاقا ت كنه چطور مورد حمايت قرار مي گير ه!! !
249...935 اگر از درخت ديگرى غير كاج در خيابان هاى مركز استان استفاده مى شد خيلى بهتر و زيباتر بود.935...249
412...915 بابا كجايند مسئولين وزارت راه، پليس راه، استاندار، نماينده مردم در مجلس ت ا يك راه حلا ساسيب راي جاده مرگ محور بيرجند- قاين اتخاذ كنند كاميون هاي ايراني ما كم هستند كه تريلرهاي افغان نيز اين جاده را به دوزخ نزديك ت ر مي سازند. تا كى به انتظار دوبانده شدن اين محور باشيم با اين حركت لاكپشتى پروژه ها!!
254...938 اگر انتهاى خيابان معلم هم بازگشايى مى شد خيلى از ترافيك و شلوغى شهر كاسته مى شد
008...915 از آنجايي كه ميزهاي خدمت به مردم، هر روز كرسي نشيني متفاوت دار د آيا كسي است كه براي مشكل طرح نيمه تمام آبرساني روستاهاي دهن رود شهرستان خوسف تدابيرى بينديشد
994...935 مسئولين محترم شهردارى تأمين زير ساخت ها منجمله تعريض خيابان هاى شلوغ و پرتردد، فضاى تفريحى و گردشگرى در خور شأن مركز يك استان (به عنوان يك منطقه دانشگاهى با دانشجويان غيربومى زياد) چه داخل شهر يا خارج شهر، آسفالت معابر، بهسازى و زيباسازى ميادين اصلى يا ورودى هاى شهر به عنوان پيكره و آبروى شهر اقدام عاجل شما را مى طلبد.
985...937 لطفاً پارك جنگلى را به يك منطقه خوب و زيباى گردشگرى تبديل كنيد اگر سريع تر اين مهم صورت پذيرد بسيار ممنون مى شويم.
533...915 وقتى پيگيرى براى بهسازى ميادين مثل ابوذر اينقدر طول مى كشد و هنوز كه هنوزه به تأييد مشاور نرسيده، نتيجه نمى دهد آن وقت چراغانى يك بلوار كه بسيار كم وقت و كم هزينه تر است مى خواهد نتيجه دهد. لطفاً خيابان غفارى را با توجه به محروميت عمرانى و زيبا سازى در اولويت قرار دهيد. با تشكر

صفحه‌ها