براي استفاده از نسخه RSS اخبار سایت مي توانيد، از لينک هاي زير استفاده کنيد. 

همچنين جهت راحتي کاربران و دسترسي آسان به اخبار مورد نظر، علاوه بر لينکRSS اخبار برگزيده، RSS اخبار هر يک از گروه ها به طور مجزا در اختيار شما قرار گرفته است.