2. شهريور 1395 - 9:57
بیرجندرسا- یک گروه می گفتند که باید ایستادگی کرد و گروه مقابل می گفتند مذاکره! در ایام مذاکرات هسته ای، بنا به گفته دکتر روحانی همه چیز با مذاکره قابل حل بود. اما حالا مثل اینکه دوران مذاکره تمام شده است و باید مقابل زیاده خواهی ها ایستاد!

یادمان نمی رود زمانی که گفته شد امام حسین علیه السلام هم اهل مذاکره با شمر و یزید بود. همه مشکلات قرار بود با مذاکره و تعامل حل شود و...

اما به نظر مذاکره و تعامل و نرمش و ... فقط برای بچه های آنور آب است. چشم آبی ها فقط اهل مذاکره هستند و بس! البته کسانی که چشم آبی ها تأیید بکنند هم اهل مذاکره هستند مثل حکام کشورهای حوزه خلیج فارس!

وقتی نوبت به نیروهای داخل کشور و اینور آبی می رسد دیگر مذاکره فایده ای ندارد! به قول آقای زیباکلام باید ایستادگی کرد! و آقای رئیس جمهور هم که در جمع پزشکان فرمودند که کسی کوتاه نیاید!

مثل این که کوتاه آمدن فقط در مقابل کدخدا و نوچه هایش جواب می دهد!

شاید هم تجربه برجام و مذاکرات هسته ای آقای رئیس جمهور را به این نتیجه رسانده که دیگر مذاکره فایده ای ندارد!

امیدواریم هرچه هست رئیس جمهور ایستادگی و کوتاه نیامدن در مقابل زیاده خواهی ها را در عرصه های حیاتی کشور هم مدنظر قرار دهند!

نظرات کاربران