تب‌های اولیه

افزایش نیافتن حامل های انرژی
46% (26 رای)
افزایش حامل های انرژی به همراه افزایش یارانه مردم
42% (24 رای)
افزایش حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال مردم
12% (7 رای)
تمام آرا: 57