16. مهر 1398 - 14:03
پژوهشگران دانشگاه بیرجند بررسی کردند؛
اثر تمرینات هوازی و مکمل بربرین در درمان دیابت
بیرجندرسا-بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازی و استفاده از دوزهای مختلف مکمل بربرین کلراید هیدرات بر نشانگرهای آپوپتوزی ‏کاسپاز۳، ‏Bcl‏۲ و ‏Bax‏ در بافت کلیه موش‌های صحرایی دیابتی شده، عنوان رساله دکتری سمیه عزیزی ابرقویی دانشجوی دکتری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از ایسنا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی و دوزهای مختلف مکمل بربرین کلراید هیدرات بر نشانگرهای آپوپتوزی ‏کاسپاز3، ‏Bcl‏2 و ‏Bax‏ در بافت کلیه موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
 

در این پژوهش 64 سر موش به 8 گروه شامل کنترل ‏سالم، کنترل دیابتی ( تزریقstz‏ با دوز 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم  وزن بدن) ، دیابت + شش هفته تمرین هوازی، دیابت  + ‏مصرف دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم بربرین، دیابت + مصرف دوز 30 میلی گرم بر کیلوگرم بربرین، دیابت+ تمرین هوازی + دوز 15 ‏میلی گرم بر کیلوگرم بربرین، دیابت  + تمرین هوازی + دوز 30 میلی گرم بر کیلوگرم بربرین + کنترل سالم تمرینی تقسیم شدند.

چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه مداخله موش‌ها تشریح شدند و بافت کلیه آن‌ها جهت سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده ‏از کیت های تحقیقاتی الایزا برداشته شد.
 

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از کاهش سطوح پروتئین کاسپاز3 و ‏Bax‏ در بافت کلیه گروه تمرین ‏هوازی +   دوز 30 میلی گرم بر کیلوگرم بربرین نسبت به گروه های دیگر بود. همچنین تفاوت معناداری در سطوح پروتئین ‏Bcl‏2 ‏بین گروه‌ها پس از شش هفته مداخله مشاهده نشد.‏
 

سمیه عزیزی ابرقویی، دانشجوی دکتری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از رساله خود با عنوان بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی و دوزهای مختلف مکمل دهی بربرین کلراید ‏هیدرات بر نشانگرهای آپوپتوزی کاسپاز 3، ‏Bcl‏2 و ‏Bax‏ در بافت کلیه موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین با درجه عالی دفاع کرد.
 

نظرات کاربران