آی پرسه
همراه لحظه های جوانی
19. شهريور 1398 - 12:35
بیرجندرسا-در ضلع جنوبی کوچه پایین شهر بیرجند حسینیه ته گود توسط"آقا میر هادی" حدود 400 سال پیش به منظور روضه خوانی در ده روز نخست ماه محرم احداث شده است.در این حسینیه هر ساله در روز های هشتم نهم ودهم ماه محرم برگزار می شود.

نظرات کاربران