14. مهر 1396 - 10:28
بیرجندرسا- آهنگری سنتی یکی از مشاغلی که در عصر ماشینی رو به فراموشی رفته و از رونق گذشته خود افتاده است ولی امروز همچنان استادان این حرفه با عشق جانی دوباره به آهن گداخته در گرمای تابستان و سرمای زمستان داده اند و این نماد اقتصاد مقاومتی با عشق و علاقه است.

نظرات کاربران