13. شهريور 1396 - 14:18
سه رکوردر در رشته های طراحی، اصلاح و شنای با وزنه در این مراسم شرکت داشتند.

نظرات کاربران