9. شهريور 1393 - 1:56
بیرجندرسا- هر چند در استان خراسان جنوبی 15 درصد ماهواره دارند ولی باز خطر افزایش ماهواره روز به روز در جامعه بیشتر می شود که مسئولین باید اقدامات قابل تاملی کنند.

نظرات کاربران