20. مرداد 1393 - 2:16

"ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ" سوگند به قلم و آنچه می نویسند، قسم خداوند به قلم نشان از عظمت قلم و نویسندگان آن دارد، پس نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی باشد که نمی توانند بگویند و فریاد زنند پس بنویس از حقیقت وجود اعجاز خداوند در جهان هستی، بنویس از راز های سر به مهر قرآن کریم،بنویس از حقیقت زیبای و زشتی های عالم بشربت و یاد کن همچو قرآن از مردان و زنان نیک سرشت و بنویس از تجربه تلخ عالم بشریت که طعمه امیال نفسانی خویش شدند. و بنویس و بنویس ... بیشتر از حقیقت نه از واقعیت بشری تا واقعیت به حقیقت بپیوند.روز خبرنگار مبارک.

نظرات کاربران