20. مرداد 1393 - 16:44

از استاندار و مسئولينم شركت گاز استدعا داريم، نسبت به گازرساني شهرك مسكن مهر روستاي شوكت آباد دستورا ت لازم مبذول فرمايند.

نظرات کاربران